*

background processes

In a multitasking operating system, the operations occurring in the background (such as printing or downloading a program from a bulletin board) while you work with an application program in the foreground.

các nhiệm vụ nền sau
Trong dệ điều hành đa nhiệm, đây là các tác vụ xảy ra trong nền sau (ví dụ in ra, xếp loại một tập tin in, hoặc tìm kiếm một cơ sở dữ liệu trên bảng bulletin) trong khi bạn vẫn làm việc với chương trình khác trong nền trước.


Published:

PAGE TOP ↑