*

background processing

Processing in which the program is not visibly interacting with the user. Most personal computers use operating systems that run background tasks are idle, such as between keystrokes. Advanced multitasking operating systems let background programs be given any priority from low to high.

xử lý nền
Việc xử lý trong đó chương trình không được tương tác bằng hình ảnh với người dùng. Hầu hết các máy tính cá nhân sử dụng các hệ điều hành vốn chỉ chạy các tác vụ nền sau khi các tác vụ nền trước đang rỗi, chẳng hạn như giữa các thao tấc gõ phím. Các hệ điều hành đa nhiệm cao cấp cho phép các chương trình phụ được cung cấp bất kỳ cấp độ ưu tiên từ thấp đến cao.


Published:

PAGE TOP ↑