*

backlit display

A liquid crystal display (LCD) commonly used in notebook and laptop computers. The back of the screen is illuminated to improve the screen’s
leg-ibility, but at the cost of decreased battery endurance. See liquid crystal display (LCD).

hiển thị chiếu sáng lưng
Một loại hiển thị tinh thể lỏng (LCD) dùng phổ biến trong các máy hình được chiếu sáng để dễ đọc nhưng tốn pin hơn. Xem liquid crystal display (LCD).


Published:

PAGE TOP ↑