*

backlit

An LCD screen that has its own light source from the back of the screen, making the background brighter and characters appear sharper.

backit
Một màn hình LCD vốn xó nguồn sáng riêng của nó từ mặt sau của màn hình, làm cho nền sáng hơn và các ký tư trông rõ nét hơn.


Published:

PAGE TOP ↑