*

backplane

An interconnecting device that may or may not have intelligence. It can be as simple as a series of common wires on the bottom or back of a panel or as sophisticated as a microprocessor-driven printed circuit board or electronic device with sockets for plugging in boards or cables. See bus. backplane Một thiết bị liên có thể hoặc không minh. Nó có thể đơn giản như một panel hoặc tinh vi như một bảng mạch in được điều khiển bằng bộ vi xử lý hoặc thiết bị điện tử có các ổ cằm dùng dể cằm vào các bảng mạch hay cáp. Xem bus.


Published:

PAGE TOP ↑