*

backtracking

1. The process of retracting your steps; e.g. to use a Web browser to see Web pages you have previously visited.

2. This is an algorithmic way of solving a series of problems. The first problem must be solved before the others can be tackled based on its solution. Backtraking ends when there are no more solutions to the first problem.

tìm ngược lại
1. Một tiến trình dò vết lại các bước; ví dụ, sủ dụng một bộ trình duyệt Web để xem các trang Web mà bạn đã xem trước đó.

2. Đây là một thuât toán để giải một loạt các bài toán. Bài toán thứ nhât phải được khi csc bài toán khác có thế được xử lý dựa vào phép giải của nó. Sự tìm ngược trở lại kết thúc khi không còn phép giải nào cho bài toán thứ nhất.


Published:

PAGE TOP ↑