*

backup & recovery

The combination of manual and machine procedures that can restore lost data in the event of hardware or databases and logs of computer activity are part of a backup & recovery program. See checkpoint/restart.

sao lưu phòng và phục
Tập hợp các thủ tục bằng tay và thủ tục của máy vốn có thể phục hồi dữ liệu đã mất nều phần cứng hay phần mền gặp sự cố. Bản sao lưu dự phòng thương ngày của các cơ sở dữ liệu và các log hoạt động máy tính là phần của chương trình sao lưu dự phòng và phục hồi. Xem checkpoint/restart.


Published:

PAGE TOP ↑