*

backup utility

A utility program that makes it easier to back up program and data files from a hard disk to a backup medium such as floppy disks. A good backup utility can back up an entire hard disk on a series of floppies; the program prompts you when one disk is full and the next one is needed. Experienced computer users don’t waste time regularly backing up an entire hard disk, because most of its contents are applications and the many support files- such as printer drivers-that these applications require. IN the event of a disk failure, you can recover these applications and files by reinstalling the programs after repairing or replacing the disk. (You can recover your hard more quickly, however, if at one time you have performed a full backup of your disk; using the restore operation to re-create your hard disk usually is faster than reinstalling program and configuration files.) A good backup utility allows you to back up selected directories-the directories that contain your irreplaceable documents. By default, most Windows applications save their documents to their own directories forcing you to back up all the application’s files in addition to the document files. You can avoid this problem in two ways. The first way is to use a backup utility that allows you to specify the extensions of files you want to back up. If you specify the extensions that your applications automatically assign to documents. such as DOC. WB1, or WB3, those files-and no others-will be backed up. The second way is to configure all your Windows applications to save your files to a single directory called DOCS. To do so, create the DOCS directory. Then highlight an applications’s icon in the Program Manager, and choose Properties from the File menu. Type the directory’s path name in the Working Directory dialog box. Repeat this procedure for all your applications, and then configure your backup utility to back up from only the DOCS directory. See backup, backup procedure, and incremental backup.

trình tiện ích sao chép dự phòng
Một chương trình tiện ích được thiết kế một cách đặc biệt để ghi dự phòng các chương trình và các tập tin dữ liệu từ đĩa mềm hoặc ổ băng. Các tiện ích chép dự phòng bao gồm các lệnh để sao chép dự phòng thường xuyển theo thờị gian biểu, để sao chép dự phòng chỉ các thư mục hoặc các tập tin có chọn loc, và để phục hồi tất cả hoặc chỉ một ít các tập tin trong một bộ dự trữ. Một tiện ích chép dự phòng rất tốt mà các bạn có thể chạy trong Windows hoặc từ một dấu nhắc DOS là tiện ích MSBackup có trong MS-DOS 6.0 và 6.2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng của MS-DOS sẽ giải thích một sơ phương pháp chép dự phòng và cung cấp những điều hướng dẫn để sử dụng chương trình đó. Có thể bạn thích mua các tiện ích chép dự phòng khác, ví dụ như Norton Utilities, Fastback Plus, hoặc Point Backup. Vì các trình tiện ích chép dự phòng và cung cấp những điều hướng dẫn để sử dụng chương trình đó. Có thể bạn thích mua các tiện ích chép dự phòng khác, ví dụ như Norton Utilities, Fastback Plus, hoặc Point Backup. Vì các trình tiện ích chép dự phòng sử dụng loại khuôn thức tập tin cí thể chia một tập tin vào hai đĩa, cho nên người ta hay sử dụng trình tiện ích chép dự phòng để chép một tập tin lớn hơn dung lượng lớn nhất của đĩa mềm mầ máy tính của họ có thể có. Ngoài việc dùng đĩa mềm để tạo bản sao dự phòng, bạn có thể xem xét để mua một ổ băng cartridge. 1/4 inch. Loại ổ băng dung lượng 250M hiện nay có thể mua với giá 200$ hoặc thấp hơn. Với ổ băng không những bạn khỏi phải thay đĩa ra vào nhiều lần, mà bạn còn có thể dùng chương trình lập thời gian biểu (có trong hầu hết các trình tiện ích sao chép dự phòng) để tự động tiến hành chép dự phòng theo lịch ở nền sau. Xem archival backup, backup, backup procedure, incremental, quater-inch cartridge (QIC), và save.


Published:

PAGE TOP ↑