*

backus-Naur form

Also known as Backus normal form, it was the first metalanguage to define programming languages, developed by John Backus and Peter Naur in 1959.

Backus-Naur form
Còn được gọi là form chuẩn Backus, nó là ngôn ngữ meta đầu tiên dể xác định các ngôn ngữ lập trình John Backus và Peter Naur phát triển vào năm 1959.


Published:

PAGE TOP ↑