*

backward chaining

In AI, a form of reasoning that starts with the conclusion and works backward. The goal is broken into many subgoals or sub-subgoals which can be solved more easily. Known as top-down approach. Contrast with forward chaining.

backward chaining
Trong AI, một hình thức lập luận bắt đầu với kết luận và làm việc ngược lại Mục đích được chia thành nhiều mục đích con, hoặc con của các mục đích con này vốn có thể được giải quyết một cách dễ dàng hơn. Được xem như phương pháp giải quyết từ trên xuống dưới. Trái với forward chaining.


Published:

PAGE TOP ↑