*

backward search

This refers to something being compatible with earlier models or versions of the same product. In other words, if a new version of a program or computer is said to be backward compatible, it means it can use software, files, and data created with an older version of the same program or model.

tương thich ngược
Điều này ám chỉ một điều nào đó tương thích với các loại hay phiên bản trước đó của cùng một sản phẩm. Nói cách khác, nếu một phiên bản của một chương trình hay máy tình được xem là tương thích ngược, nghĩa là nó có thể sử dụng phần mềm, các file và dữ liệu được tạo bằng một phiên bản cũ hơn của cùng một chương trình hay loại.


Published:

PAGE TOP ↑