*

BackWeb

An Internet delivery system from BackWeb Technologies, Inc., San Jose, CA, that provides a platform for “pushing” information from content providers to users.

BackWeb
Một hệ thống phân phối trên Internet của công ty BackWeb Technology, thành phố San Jose, tiểu bang California, hệ thống này cung cấp một nền dùng để “đẩy” thông tin từ những nhà cung cấp nội dung đến những người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑