*

bacteria

This type of computer virus contains programs that carry out memory intensive operations within the operating system. The bacteria replicate as they work, so that eventually the computer is overwhelmed with them, and either crashes or becomes very slow. Bacteria are also sometimes called rabbits.

vi khuẩn
Loại Virus máy tính náy chứa cấc chương trình thực hiện các hoạt động sử dụng nhiều bộ nhớ trong hệ điều hành. Vi khuẩn sao chép khi chúng hoạt động để cuối cùng máy tính bi tràn ngập bởi nhiều virus và ngừng hoạt động hoặc trở nên rất chậm. Đôi khi vi khuẩn còn được gọi là rabbit.


Published:

PAGE TOP ↑