*

bad break

An improperly hyphenated line break. See hyphenation.

ngắt sai, ngắt bị lỗi
Tách từ để ngắt dòng không đúng qui tắc. Xem hypenation.


Published:

PAGE TOP ↑