*

Bad command or file name

A DOS error message that means DOS does not understand the command you entered, or it cannot find the program you asked it to run.

Bad command or file name
Một thông báo lỗi DOS cho biết DOS không hiểu lệnh mà bạn đã nhập, hoặc nó không thể tìm ra chương trình mà bạn đã yểu cầu nó chạy.


Published:

PAGE TOP ↑