*

bad sector

A segment of disk storage that cannot be read or written due to a physical problem in the disk. Bad sectors on hard disks are marked by the operating system and bypassed. If data is recorded in a sector that becomes bad, file recovery software, and sometimes special hardware, must be used to restore it.

bad sector
Một đoạn của bộ lưu trữ đĩa vốn không thể được viết do một sự cố vật lý trong đĩa. Các sector (cung) bị hỏng, trên các đĩa cứng được đánh dấu bởi hệ điều hành và được thông qua. Nếu dữ liệu được ghi trong một sector trở nên bị hỏng, phần mền phục hồi file, và đôi khi là phần cứng đặc biệt, phải được dùng để phục hồi nó.


Published:

PAGE TOP ↑