*

bad track table

A list attached to or packaged with a hard disk. The bad track table lists the bad sectors or the defective areas of the disk. Almost every hard disk comes off the assembly line with some defects. During the low-level format, these defective areas of the disk are locked out so that system software cannot access them. See low-levelformat.

bảng ghi rãnh hỏng
Một bảng liệt kê đính kèm hoặc gói cùng với đĩa cứng. Bảng ghi rãnh hỏng này liệt kê các rãnh hỏng hoặc các vùng khuyết tật trên đĩa đó. Hầu hết mọi đĩa cứng khi ra khỏi dây truyền lắp ráp đều có vài khuyết tật. Trong quá trình tạo khuôn dạng mức thấp, các khu vưc khiếm khuyết này dều bị khóa cách ly nên phần mềm hê thống không thể truy cập chúng được. Xem low level format.


Published:

PAGE TOP ↑