*

bail fat

In UNIX, a common slang term for an exclamation point (!).

ball fat
Trong UNIX, đây là một tiếng lóng (gậy quả cầu) dùng chỗ dấu chấm than (!). Còn gọi là bang character.


Published:

PAGE TOP ↑