*

balance

1. The matching of computer tools to jobs so that the structure of the computer system. matches both the structure of the organization and the functions of the work.

2. In sound systems, balance refers to the relationship of the output of the left and right speakers.

sự cân bằng
1. Sự kết hợp các công cụ máy tính với các công cư máy tính với các công việc để cấu trúc của hệ thong máy tính tương xứng cả cấu trúc của tổ chức và các chức năng của công việc.

2. Trong các hệ thống âm thanh, sự cân bằng ám chỉ mối quan hệ của đầu ra loa bên trái và loa bên phải.


Published:

PAGE TOP ↑