*

balloon help(BALanced UNbalanced)

A device that connects a balanced line to an unbalanced line; for example, a twisted pair to a coaxial cable. A balanced line is one in which both wires are electrically equal, In an unbalanced lines, such as a coax, one line has different properties than the other.

balun(BALanced UNbalanced)
Một thiết bị nối một dây cân bằng với một dây không cân bằng; vi đụ, một cặp xoắn đôi với một cáp đồng trục. Một đường dây cân bằng là một đường dây trong đó cả hai đường đay bằng nhau về điện. Trong một đường dây không cân bằng, chẳng hạn như một cáp đồng trục, một đường dây có các đậc tính khác với đường dây khác.


Published:

PAGE TOP ↑