*

balloon help

Pop-up displays that resemble small cartoon speech bubbles. These appear on screen if you leave the cursor over button without clicking it in certain programs. Also called “tooltips”.

sự trợ giúp trong khung thoại
Các màn hình bật lên giống nhu các khung thoại hoạt hình nhỏ. Những khung thoại này xuất hiện trên màn hình nếu bạn để con trỏ lên trên một nút mà không nhấp nó trong các chương trình cư thể. Còn được gọi là “toolips”.


Published:

PAGE TOP ↑