*

baloon help

On-screen help displayed in cartoon-style dialogue box that appears when the pointer (cursor) is placed over the object in question.

baloon help
Mục trợ giúp trên màn hình được hiển khị trong một hộp thoại xuất hiện khi pointer (cursor) được đặt lên trên đối tượng đang được tham vấn.


Published:

PAGE TOP ↑