*

band printer

A line printer that uses a metal band, or loop, of type character as its printing mechanism. The band contains a fixed set of embossed characters that can only be changed by replacing the band. The band. The band spins horizontally around a set of hammers, one for each print column. When the required character in the band has revolved to the selected print column, the hammer pushes the paper into the ribbon and against the embossed image of the letter, digit or symbol.

Máy in dải
Một máy in dòng sử dụng dải kim loại hoặc các ký tư làm cơ cấu in. Dải có chứa một tập hợp các ký tự nổi chỉ có thể bị thay đổi bằng cách thay thế dải mà thôi .Các pin của dải nằm theo hướng nằm ngang bao quanh một tập hợp các búa,mỗi búa dùng cho mỗi một cột in. Lúc ký tư cần thiết nằm trong dải được quay đến một pin được chọn, búa sẽ đẩy giấy vào ribbon và ấn lên hình ảnh nổi của mẫu tự, số hoặc ký hiệu.


Published:

PAGE TOP ↑