*

band printing

Printing a page by creating the output in several rectangular sections, or bands, rather than the entire page. It enables a printer with limited memory to print a full page of text and graphics. Most dot matrix printers and some laser printers benefit from this approach. This is not to be confused with a band printer, which was an early printer that used a metal band of type characters.

band printing
In một trang bằng cách tạo dữ liệu xuất trong các phần hay dải hình chữ nhật, thay vì toàn bộ trang. Nó cho phép một máy in có bộ nhớ hạn chế in cả một tang text và một số máy in laser tận dụng phương pháp này. Điều này không lan lộn với một máy in dải, đây là một dải các ký tư type bằng kim loại.


Published:

PAGE TOP ↑