*

bandwidth

The transmission capacity off an electronic line such as a communications network, computer bus or computer channel. It is expressed in bits per second, bytes per second or in Hertz(cycles per second). When expressed in Hertz, the frequency may be a greater number than the actual bits per second, because the bandwidth is the difference between the lowest and highest frequencies transmitted.

băng thông
Khả năng truyền một dòng điện tử chằng hạn nhu mạng giao tiếp, bus máy tính hoặc kênh máy tính hoặc kênh máy tính. Nó được biểu thị theo đơn vị bit trên giây, hoặc theo đơn vị bit trên giây , byte trên giây hoặc theo Hertz (chu kỳ trên giây). Lúc được biểu thị theo đơn vị Hertz thì tần số có thể là một con số lớn hơn các bit trên giây thực tế bởi vì băng thông là sự sai biệt giữa các tần số thấp nhất và cao nhất và cao nhất được truyền đi.


Published:

PAGE TOP ↑