*

bang address

An e-mail address that takes the form of john@dk.server.net, where John is the username, dk is the site name, and server.net is the domain name. This is used by some Internet Service Providers to provide a single account with multiple users.

bang address
Một địa chi e-mail có dạng john@dk.server.net, trong đó john lá tên người dùng, dk là tên site và server.net là tên miền. Địa chỉ này được sủ dụng bởi một số nhà cung cấp dịch vụ Internet để cung cấp một account có nhiều người dùng.


Published:

PAGE TOP ↑