*

Bank Internet Payment System

This protocol is used for sending secure payment instructions to banks over the Internet. It uses XML (Extensible Markup Lan guage), and is overseen by The Financial Services Technology Consortium (FSTC).

hệ thống thanh toán Internet qua ngan hàng
Giao thức này được sử dụng để gởi các hướng dẫn thanh toán an toàn đến các ngân hàng trên Internet. Nó sử dụng XML (Extensive Markup Language), và được giám sát bởi tập đoàn công nghệ dịch vụ tài chính (FSTC).


Published:

PAGE TOP ↑