*

bar code

The printed code used for recognition by a scanner. Traditional one-dimensional bar codes use the bar’s width as the code, but encode just an ID or account number. Two-dimensional systems, such as PDF 417 from Symbol Technology, hold 1,800 characters in an area the size of a postage stamp. See UPC.

mã vạch
Một mã dựợc biểu thị bằng các tập hợp vạch song có bề dầy khác nhau, được đọc bằng quang học bằng cách quét ngang qua. Các doanh nghiệp sử dụng một mã vạch làm mã sản phẩm toàn cầu (UPC) trên các mặt hàng bán lẻ. Nó cũng có thể được sủ dụng để kiểm soát sư phát lại đĩa video.


Published:

PAGE TOP ↑