*

bar graph

In presentation graphics, a graph with horizontal bars, commonly used to show the values of independent items. The x-axis (categories axis) is the vertical axis, and the y-axis (values axis) is the horizontal axis. Properly, the term bar graph is used only for graphs with horizontal bars (see fig. B. (1). If the bars are vertical, the graph is a column graph. In practice, however, bar graph is used for both. In professional presentation graphics, bar graphs are used to display the values of discrete items(such as apples, oranges, grapefruit, and papaya), and column graphs are used to show the changes in one or more items over time (for example, apples vs. oranges in January, February, March, and so on). See column graph, paired bar graph, x-axis, and y-axis.

đồ thị dải
Trong đồ họa giới thiệu, đây là loại đồ thị gồm các dải nằm ngang thường dùng để biểu thị giá trị của các khoản mục không liên quan nhau (xem hình B. (1) trục x nằm dọc là trục chủng loại, và trục y nằm ngang là trục giá trị. Một loại đồ thị cột. Tuy nhiên, trong thực tế cả hai đều được gọi là đồ thị dải. Đối với đồ họa giới thiệu chuyên nghiệp, dùng đồ thị dải (nằm ngang) để tập trung vào giá trị (như giá trị bằng đô la hoặc số lượng thùng thóc, ngô, và đậu thu hoạch đước trong một số vùng hoặc một số nước). Dùng đồ thị cột thì gây ấn tượng về sự thay đổi (số lượng thùng thúng thóc, ngô, và, đậu thu hoạch được trong những những năm 1980, 1985, 1990 để dự báo cho 1995, chẳng hạn). Xem column graph, x-axis, và y-axis.


Published:

PAGE TOP ↑