*

bare metal

A new or stripped computer that has no operating system. Sometimes it is necessary to go back to bare metal to deal with hardware glitches.

đống kim loại trơ trọi
Một máy tính mới hay bị tháo ra không có hệ điểu hành. Đôi khi người dùng cần phải quay trở về đống kim loại trơ trọi để xử lý các sự cố phần cứng.


Published:

PAGE TOP ↑