*

barf mail(slang)

E-mail that has been bounced by the delivery system. Often the message has been sent along a number of different pathways and has blocks of pathway codes at the head of the message. Barf is US slang for vomit.

barf mail(tư lóng)
E-mail đã bị gởi trở lại bởi hẹ thống phân phối. Thông báo thường được gởi dọc theo một số đường dẫn khác nhau và có các khối mã đường dẫn đường đầu thông báo. Barf là tè lóng của Mỹ để chỉ sự phun ra.


Published:

PAGE TOP ↑