*

Barney page(slang)

A Web page that has been developed in response to a trend or incident.

trang Barney(từ lóng)
Một trang Web đã được phát triển nhằm đáp ứng lại một xu hướng hay biến cố.


Published:

PAGE TOP ↑