*

base-level synthesizer

In multimedia, the minimal music synthesizer supported by Microsoft Windows 3.1 and its Multimedia Personal Computer (MPC) specifications. The synthesizer must be capable of playing a minimum of six simultaneous notes on three melodic instruments, and three simultaneous notes on three percussion instruments. See Multimedia Personal Computer (MPC).

bộ tổng hợp âm thanh cơ bản
Trong đa phương tiện, đây là các khả năng tối thiểu của bộ tổng hợp âm nhạc mà Microsoft Windows 3.1 và các đăc trưng kỹ thuật MPC (Multimedia Personal Computer) của nó yêu cầu phải có. Bộ tổng hợp này phải có khả năng phát lại ít nhất sáu nốt đồng thời trên ba nhạc cụ giai điệu, và ba nốt đồng thời trên ba nhạc cụ gõ. Xem extend-level, synthesizer, Multimedia Personal Computer (MPC), và Musical Instrument Digital Interface (MIDI).


Published:

PAGE TOP ↑