*

base memory

In IBM-type PCs this refers to the first 640Mb of memory that is available for standard DOS programs. Also called conventional memory.

bộ nhớ cơ sở
Trong các PC loại IBM, bộ nhớ này ám chỉ 640Mb đầu tiên của bộ nhớ có sẵn cho các chương trình DOS chuẩn. Còn được gọi là bộ nhớ qui ước.


Published:

PAGE TOP ↑