*

base

(1) A starting or reference point.

(2) A component in a bipolar transistor that activates the switch. Same as gate in a MOS transistor.

(3) A multiplier in a numbering system. In a decimal system, each digit position is worth 10x the position to its right. In binary, each digit position to its right.

(4)The minimum specifications on which a system or program can run. Games may state minimum 16Mb Ram, 5mb free hard drive in order to run effectively.

base
(1) Một điểm khởi đầu hay điểm tham chiếu.

(2) Một thành phần trong một transistor lưỡng cực vốn kích hoạt bộ chuyển mạch. Tương tự như gate trong một MOS transistor.

(3)Một số nhân trong một hệ trống đánh số. Trong một hệ thống thập phân, mỗi xị trí chữ số tương ứng với 10x vị trí nắm bên phải của nó. Trong nhi phân, mỗi vị trí nắm bên phải của nó.

(4)cơ sở
Các đặc tính kỹ thuật tối thiểu mà một hệ thống hay chương trình có thể cần tối thiểu Ram 16Mb, ổ đĩa cứng 5mb free hard drive in order to run effectively.


Published:

PAGE TOP ↑