*

baseband transmission

This is one method of transmitting digital information over short distances, often in local c-mails. The signal is carried by a single cable taking the complete bandwidth to transmit.

sự truyền dải cơ sở
Đây là một phương pháp truyền thông tin kỹ thuật số trên các khoảng cách ngắn, thường trong các e-mail cục bộ. Tín hiệu được tải bằng một cáp lấy băng thông đầy đủ để truyền.


Published:

PAGE TOP ↑