*

BASIC(Beginners All purpose Symbolic Instruction Code)

A programming language developed by John Kemeny and Thomas Kurtz in the mid 1960s at Dartmouth College. Originally developed as an interactive, mainframe timesharing language, it has become widely used on small computers. BASIC is available in both computer and interpreter form. As an interpreter, the language is conversational and can be debugged a line aat a time. BASIC is also used as a quick calculator. BASIC is considered one of the easiest programming languages to learn. Simple programs can be quickly written on the fly. However, BASIC is not a structured language, such as Pascal, dBASE or C, and it’s easy to write spaghetti code that’s difficult to decipher later. The following BASIC example converts Fahrenheit to Celsius:10 INPUT “Enter Fahrenheit”; FAHR 20 PRINT “Celsius is”, (FAHR-3 (2) * 5 / 9

BASIC(Beginners All purpose Symbolic Instruction Code)
Một ngôn ngữ lập trình do John Kemeny và Thomas Kurtz phát triển vào gữa thập niên 1960 tại trường đại học Dartmouth. Ban đầu được phát triển dưới dạng một ngôn ngữ chia sẻ thời gian máy chủ, mang tính tương tác. Nó đã được sủ dụng rộng rão trên các máy tính nhỏ. BASIC có ẵn ở dạng biên dịch và thông dịch. Ở dạng thông dịch, ngôn ngữ mang tính hội thoại và có thể được gỡ rối mỗi lần một dòng. BASIC được xem là một trong những ngôn ngữ lập trình dễ nhất đế hôc. Các chương trình cơ bản có thể được viết nhanh chóng. Tuy nhiên, BASIC không phải là một ngôn ngữ được tạo cấu trúc, chẳng hạn như Pascal, dBASE hay C, và dễ viết mã spaghetti vốn khó giải mã sau dó. Vi dụ, BASIC sau đây chuyển đổi Fahrenheit thành Celsius:


Published:

PAGE TOP ↑