*

BASICA

An interpreter for the Microsoft BASIC programming language. BASICA is supplied on the MS-DOS disk provided with IBM personal computers. See GW-BASIC.

BASICA
Một trình thông dịch dùng cho ngôn ngữ lập trình Microsoft BASIC. BASICA được ghi trên đĩa MS-DOS, và cung cấp kèm theo các máy tính cá nhân IBM. Xem GW-BASIC.


Published:

PAGE TOP ↑