*

bastion host

One way to protect a secure e-mail from attack is to place a bastion computer in between the e-mail and the Internet. That way any unwanted transmissions have to negotiate their way; through the bastion’s security systems before reaching the e-mail.

máy chủ thành trì
Một các h để bảo vệ e-mail tránh khỏi sự tấn công là đặt một máy tính thành khỏi sự tấn công là đặt một máy tính thành trì giữa e-mail và Internet. Theo cách đó, bất kỳ thông tin truyền tải không cần thiết phải vượt qua hàng rào ngăn cản đó đi đến các hệ thồng an toàn của thành trì truốc khi truy cập e-mail.


Published:

PAGE TOP ↑