*

batch file

(1)This is usually an ASCII text file (in other words, plain text file) that contains a series of DOS commands and program names. These commands and programs are launched sequentially when the batch file is launched. sequentially when the batch is launched. Batch files have the bat extension; e.g. the AUTOEXEC.BAT file contains all the necessary configuration and set-up commands fot an IBM-compatible computer, and it automatically runs when the computer is started up.

(2) A file containing data that is processed or transmitted from beginning to end.

(3) A file containing instructions that are executed one after the other. See BAT file and shell script.

file lô
(1) Đay thường là một file text ASCII (nói cách khác là một file text thuần túy) chứa một chuỗi lệnh DOS và tên các chương trình. Những lệnh và chương trình này được khởi động theo trình tư khi file lô được khởi động. Các file lô có phần mở rộng .bat; ví dụ, AUTOEXEC.BAT chứa tất cả lệnh cấu hình và cài đặt cần thiết cho một máy tính tương thích IBM và nó tư động chạy khi máy tính tương thích IBM và nó tự động chạy khi máy tính được khởi động.

batch file
(2) Một file chứa dữ liệu vốn được xử lý hoặc được truyền từ đầu đến cuối.

(3) Một file chứa các chỉ lệnh được thực thi theo từng lệnh một . Xem BAT file và shell script.


Published:

PAGE TOP ↑