*

batch operation

Same action performed on a group of items at one time.

batch operation
Một thao tác nào đó được thực hiện mỗi lần trên một nhóm các hạng mục.


Published:

PAGE TOP ↑