*

batch program

A non-interactive (non-conversational) program such as a report listing or sort.

batch program
Một chương trình không mang tính tương tác (không mang tính hội thoại) chẳng hạn như một danh sách báo cáo hay kiểu phân loại.


Published:

PAGE TOP ↑