*

batch session

Transmitting or updating an entire file. Implies a non-interactive or non-interruptible operation from beginning to end . Contrast with interactive session.

batch session
Truyền hay cập nhật toàn bộ một file. Ám chỉ một hoạt động không mang tính tương tác hoặc không gián đoạn từ đầu đến cuối. Trái với interactive session.


Published:

PAGE TOP ↑