*

batch stream

A collection of batch processing programs that are scheduled to run in the computer.

batch stream
Một tập hợp các chương trình xử lý theo lô vốn được lập biểu để chạy trong máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑