*

batch terminal

A terminal that is designed for transmitting or receiving blocks of data, such as a card reader or printer.

batch terminal
Một thiết bị đầu cuối được thiết kế để truyền hay nhận các khối dữ liệu chẳng hạn như một bộ đọc card hay máy in.


Published:

PAGE TOP ↑