*

batch

The method of grouping together several files into a single batch. Batched files are are often compressed for simultaneous transmission.

batch
Phương pháp gom nhóm nhiều file lại với nhau thành một lô đơn. Các file được gom nhóm thường được nén để truyền cùng lúc.


Published:

PAGE TOP ↑