*

BatteryMark

A Ziff-Davis benchmark that tests battery life on notebook computers running Windows 95. It requires a special hardware device to perform the test. See ZDBOp.

BatteryMark
Một chuẩn Ziff-Davis vốn kiểm tra tuổi thọ của bộ pin trên các máy tính chạy Windows 95. Nó yêu cầu một thiết bị phần cứng đặc biệt để thực hiện cuộc kiểm tra này. Xem ZDBOp.


Published:

PAGE TOP ↑