*

baudot code

Pronounced “baw-doh.” One of the first standards for international telegraphy developed in the late 19th century by Emile Baudot. It uses five bits per character.

baudot code
Được phát âm là “baw-doh”. Một trong những tiêu chuẩn đầu tiên cho môn điện báo quốc tế do Emile Baudot phát triển vào cuối thập kỷ thứ 19. Nó sử dụng năm bit trong mỗi ký tự.


Published:

PAGE TOP ↑