*

baudy language

Using large numbers of acronyms and emoticons in e-mail and chat rooms.

ngôn ngữ baudy
Sử dụng một số lớn từ ghép và biểu tượng cảm xúc trong e-mail và các phòng tán gẫu.


Published:

PAGE TOP ↑