*

Bay Network(Bay Networks, Inc., Santa Clara, CA, www.baynetworks.com)

A communications products company that was formed in 1994 as a merger of SynOptics Communications of Santa Clara, CA and Wellfleet Communications of Billerica, MA. The name was derived from their locations: the California Bay and the Bay State.

Bay Network(Công ty Bay Networks, thành phố Santa Clara, tiểu bang California, www.baynetwork.com).
Một công ty về các sản phẩm truyền thông được thành lập vào năm 1994 để liên kết với SynOptics Communications tai thành phố Santa Clara, tiêu bang California và Wellfleet Communications tại thành phố Billerica, tiểu bang Massachusetts. Tên được xuất phát từ các vị tri của chúng: California Bay và Bay State.


Published:

PAGE TOP ↑